سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن کمپرسور برودتی و روغنکاری با آن

روغن کمپرسور برودتی و روغنکاری با آن

در دستگاه هایی که دارای قطعات مکانیکی می باشند به وسیله ایجاد فیلم روغن ما بین قطعات، عملیات روغن کاری انجام می گیرد. اهمیت روغن کاری در دستگاهای دقیق تر مانند کمپرسورها بسیار بیشتر می باشد. عمده تفاوت روغن مصرفی در کمپرسورها وابسته به پارامتر های زیر می باشد:

انواع روغن کاری در کمپرسورهای باز، سمی هرمتیک و هرمتیک در دو روش پاششی و فشاری انجام می گیرد.

روغنکاری پاششی

این روش به عنوان روش متداول روغن کاری در کمپرسور هرمتیک یا بسته مورد استفاده قرار می گیرد وروش آن به این شکل است که روغن تبرید تا نیمه کارتل روغن را پر کرده و توسط حرکت گریز از مرکز میل لنگ به دیواره و یاتاقان های کمپرسور پاشیده و قطعات را روغنکاری می کند.

روغنکاری فشاری

در این نوع روغنکاری، روغن کمپرسور توسط یک اویل پمپ کوچک که با میل لنگ درگیر است به یاتاقان های متحرک و ثابت ارسال می شود. به صورت رایج کمپرسور سمی هرمتیک و باز از روغنکاری فشاری استفاده می کنند و در این نوع روغن کاری الزاما از کیلد کنترل فشار و جدات کننده روغن استفاده می شود.

تست رطوبت روغن

به دلیل اهمیت عاری از رطوبت بودن روغن تبرید، حتما باید میزان جذب رطوبت آن مورد ارزیابی قرار گیرد. این آزمایش به وسیله اندازه گیری مقاومت الکتریکی روغن انجام می پذیرد و به با گذاشتن دو الکترود در روغن و ایجاد اختلاف پتانسیل 25 هزار ولت وجود رطوبت را آشکارو صلاحیت روغن مذکور را برای استفاده و یا عدم استفاده در سردخانه مورد ارزیابی می کنند.