سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن موتور شل

روغن موتور شل

روغن موتور شل

از نظر کارشناشان مهم ترین مشخصه برای انتخاب روغن موتور مناسب، توجه به شاخص گرانروی (لزجت) است که امروزه در قالب استانداردی با عنوان SAE و به صورت xxW-yy نوشته می شود. (xx و yy عدد هستند- به جای xx، مضرب ۵از عدد صفر تا ۲۰ قرار دارد و به جای yy هم مضرب ۱۰ از عدد ۲۰ تا ۶۰).

به طور کلی عدد صفر در این استاندارد نشان دهنده کمترین میزان گرانروی و نمایانگر روغنی است که به راحتی جاری می شود، در عوض با حرکت به سمت عدد ۶۰ میزان گرانروی افزایش می یابد و SAE ۶۰ نشانگر روغنی با گرانروی بسیار بالا ست که سخت جاری می شود.

استفاده از حرف W در این استاندارد نیز برای نشان دادن حداقل میزان گرانروی در سرمای زمستان است که از کلمه Winter می آید. عدد قبل از W نشان دهنده گرانروی روغن در سرماست و عدد بعدی گرانروی آن را در دمای کارکرد موتور نشان می دهد.

به عنوان مثال در روغن موتوری با مشخصه ۱۰W-۴۰ عدد ۱۰ بیانگر حداقل گرانروی روغن موتور در فصل سرد سال است و عدد ۴۰ میزان حداکثر گرانروی آن در فصول گرم و دمای موتور است. اگر این محصول را با روغن موتور دیگری با مشخصه ۲۰W-۵۰ مقایسه کنیم، روغن موتور دوم به دلیل برخورداری از عدد ۵۰ در فصل گرما گرانروی بیشتری دارد و نسبت به روغن ۱۰W-۴۰ سفت تر است. بنابراین روغن موتور ۲۰W-۵۰ برای محیط های گرم تر مناسب است زیرا روغن بیش از حد شل نخواهد شد. شل شدن بیش از حد روغن، مانعی برای کارکرد روغن کاری آن به شمار می رود.

از سوی دیگر روغن موتور ۱۰W-۴۰ در فصل سرد گرانروی برابر ۱۰ خواهد داشت؛ درحالی که این میزان برای روغن دوم ۲۰ است و نشان می دهد روغن ۲۰W-۵۰ در سرما بیش از همتای خود سفت می شود. سفت شدن بیشتر به معنای آن است که تا زمانی که موتور گرم شده و روغن در آن جریان یابد، احتمالاً موتور با اصطکاک بیشتری کار خواهد کرد و این به موتور خودرو به مرور آسیب وارد می کند. ازاین رو روغن دوم برای مکان هایی که زمستان های بسیار سردی ندارند مناسب تر است و در محیط هایی با سرمای شدید بهتر است از روغن موتور ۱۰W-۴۰ استفاده کرد.