سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغنهای توربین چیست ؟

روغنهای توربین چیست ؟

 روغنهای توربین چیست ؟

_روغن توربین ، روغن هایی هستند که به عنوان روانکار وانتقـال حـرارت در یاتاقانهـا و دنده های کاهش دهنده دور و در سیستم های کنترل به عنوان یـک روغـن هیـدرولیک مـورد استفاده قرار می گیرند .

روغنهای توربین چیست ؟
روغنهای توربین چیست ؟

موارد استفاده آنها در توربینهای بخاری ، گـازی ، توربینهـای آبـی و بادی میباشد که با توجه به مـوارد اسـتفاده در درجـات مختلـف ( از نظـر و یـسکوزیته ) ودر سطوح کیفیت مختلف ساخته می شوند .

روغنهای توربین چیست ؟
روغنهای توربین چیست ؟

بطورکلی مشخصات ویژه یک روغن خوب به شـرح زیر می باشد :

١ -گرانروی مناسبی داشته باشـد بطور یکـه حالـت تعـادل ی بـین خاصـیت روانکـاری و انتقـال حرارتی ( مواد با ویسکوزیته کم ) را تامین نماید.

٢ -پایداری اکسیداسیونی خوبی داشته باشد.

٣ -جداپذیری خوب آب از روغن و هوا از روغن

٤ -دارا بودن خواص ضد سایش و ضد زنگ

٥ -مقاومت در برابر پدیده کف سازی

در تقسیم بندی روغن های توربین از لحاظ ویسکوزیته از سیستم ISO استفاده می گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.