مزایای استفاده از گریس پلی‌اوره

انواع گریس و مشخصات اصلی آن ها

انواع گریس و مشخصات اصلی 

نوع گریس(نوع غلظت دهنده)نوع روغن پایهمحدوده دمای کارکردC))مقاومت در برابر آبتوضیحات
1صابون سدیممعدنی (نفتی)20 تا 100مقاوم نیستبا آب آمولسیون تشکیل می دهد.در برخی شرایط ممکن است مایع شود
2صابون لیتیممعدنی(نفتی)30 تا 120مقاوم تاc90گریس چند منظوره است. با آب امولاسیون تشکیل می دهد و اگر مقدارش بیشتر باشد نرمتر می شود.
3صابون کمپلکس لیتیوممعدنی(نفتی)30 تا 140مقاومگریس چندمنظوره با مقاومت حرارتی بالا
4صابون کلسیممعدنی(نفتی)20 تا 70کاملا مقاومقابلیت آب بندی مناسب در برابر آب. آب نفوذی را جذب نمی کند.
5صابون آلومینیوممعدنی(نفتی)20 تا 70مقاومقابلیت آب بندی مناسب در برابر آب
6صابون کمپکس سدیممعدنی(نفتی)30 تا 160مقاوم تاc80مناسب برای استفاده در دما و فشار بالا
7صابون کمپلکس کلسیممعدنی(نفتی)30 تا 120کاملا مقاومگریس چندمنظوره مناسب برای دما، فشار و سرعت بالا (برحسب ویسکوزیته روغن پایه)
8صابون کمپلکس باریممعدنی(نفتی)20 تا 120کاملا مقاوممقاوم در برابر بخار آب. مناسب برای دما، فشار و سرعت بالا (برحسب ویسکوزیته روغن پایه)
9پلی اورهمعدنی(نفتی)20 تا 160مقاوممناسب برای دما، فشار و سرعت بالا
10صابون کمپلکس آلومینیوممعدنی(نفتی)30 تا 140مقاوممناسب برای دما، فشار و سرعت بالا (برحسب ویسکوزیته روغن پایه)
11بنتونمعدنی(نفتی)20 تا 160مقاومگریس ژله ای، مناسب برای دماهای بالا در سرعت پائین
12صابون لیتیوماستر(سنتزی)60 تا 160مقاومگریس ژله ای، مناسب برای دماهای بالا در سرعت پائین
13صابون کمپلکس لیتیوماستر(سنتزی)50 تا 160مقاومگریس چندمنظوره قابل استفاده در محدوده وسیعی از دماها
14صابون کمپلکس باریماستر(سنتزی)40 تا 120مقاوممقاوم در برابر بخار آب. مناسب برای سرعت های بالا و دمای پائین
15صابون کمپلکس کلسیماستر(سنتزی)40 تا 120مقاوممقاوم در برابر بخار آب. مناسب برای سرعت های بالا و دمای پائین
16صابون لیتیومسیلیکون40 تا 170کاملا مقاوممناسب برای دماهای پائین و بالا در فشارهای پائین و سرعت های کم تا متوسط

جدول سازگاری انواع گریس ها

 لیتیومکلسیملیتیوم /کلسیمکمپلکس لیتیومکمپلکس کلسیمکمپلکس آلومینیومبنتونپلی اوره
لیتیومyesyesyesyesNoNoNoyes
کلسیمyesyesyesyesNoNoyesyes
لیتیوم /کلسیمyesyesyesyesNoNoNoyes
کمپلکس لیتیومyesyesyesyesyesyesNoyes
کمپلکس کلسیمNoNoNoyesyesNoNoyes
کمپلکس آلومینیومNoNoNoyesNoyesNoyes
بنتونNoyesNoNoNoNoyesNo
پلی اورهyesyesyesyesyesyesNoyes