سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن صنعتی

روغن صنعتی

تا قبل ازسال ۱۸۵۶روغن موردنياز  براي روانکاری چرخ هاي ارابه ها و….. ازمنابع روغـن هـاي حيـواني مثـل روغن نهنگ ، گاو ، خوك و… وهمچنين روغن هاي گياهي بدست مي امد و اسمی بعنوان روغن های صنعتی وجود نداشت ، ولي به دليل اين كه مقاومـت انها پـايين بود وسريعاً تجزيه وفاسد مي شدند و موارداستفاده آنها محدود بود. به مرور و با پیشرفت صنعت نیاز به مواد جدید بیشتر احساس میشد تا قادرباشند اصطكاك بين سطوح متحرك راكاهش دهند.

و پـس ازاسـتخراج نفت و پيشرفت سريع صنعت نفت در سال ١٨٨٣وبهبود فرايندهاي تقطير و تصفيه نفت خام روغن هاي نفتـي توليدشده و جايگزين روغن هاي چرب گرديد و امكان استفاده ازروغن های صنعتی در روغنكاري مقدور شد و روغن هاي نفتي خيلي سريع برتري خود را نسبت به انواع ديگر روغـن ثابـت نمودنـد و در نتيجـه اسـتفاده ازروغن هاي حيواني، نباتي ، ماهي و………  براي روغنكاري به تدريج منسوخ شد.

همگام با پيشرفت صنايع نيازبه روغن هاي باكيفيت بالاتربيشترشد. درابتدا سعي گرديد با تصفيه بهتر روغن و افزودن مواد افزودني جديدتر و باكيفيت بالاتر , روغن مناسب باطول عمر بيشتر توليد شود ولي باز با افزايش نيازهاي زندگي و پيشرفت علم وتكنولوژي و دست يابي بشر به تكنولوژي هاي جديد و تسخيرفضا و كرات ديگر نياز به توليد روغن هاي متعدد گرديد كه با تهيه وساخت روغن صنعتی كه ازطريق فعل وانفعالات شيميائي پيچيده اي بدست مي ايند ، روغن هائي ساخته شده كه قادربه تحمل رنج وسيعي ازفشارها ودرجه حرارت ها براي كاربردهاي خاص خودباشند.

همچنين ظهور انرژي هسته اي نيز بعـد ديگري بـه نيازهـاي روان كننـده ها وديگرمحصـولات نفتـي افـزوده است . وسايل موجود درصنايع هسته اي اعم از راكتورهاي تحقيقاتي وتوليد نيرو ، ماشين الات فرايند سوخت ، حمل كنندها ، جرثقيل هاي تاسيسات توليد تشعشع و…..به روغن های صنعتی ومايعات آلي خاصي براي انجام روانكـاري دارند واز انجائي كه صنعت نيروگاه هسته اي هنوزدرحال توسعه مي باشند ونمونه هاي طراحـي شـده وشـرايط عملياتي درحال تغييرهستند راه طولاني درپيش روي مهندسين ومحققين شـاغل درسـاخت روغن های صنعتی  روانكارهـا قرارداده است.