سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن سردخانه

روغن سردخانه

روغن سردخانه

از گذشته تا تا کنون استفاده از سرما و انجام عمل سرمایش برای حفظ و نگهداری مواد غذایی و دیگر مواد فساد پذیر، امری مرسوم بوده است.

به طوری که اختراع یخچال از بزرگترین اختراعات صنعتی بشر بوده است.

استفاده از گاز آمونیاک در صنعت تبرید و ساخت دستگاه های تبریدی به اواخر دهۀ نوزدهم میلادی برمی گردد. نخستین یخچال های آمونیاکی برپایۀ سیکل تبرید ساخته شدند.

سیکلی که درست برعکس سیکل های ماشین کارنو عمل می کردند و بیشترین بازدهی را در اختیار سازندگان قرار می دادند. در این سیکل سیال مبرد نقش مهمی بازی می کند.

در حقیقت این سیال مبرد است که گرما را از محیط سردتر به محیط گرمتر منتقل می کند. عملی که انجامش نیاز به دادن انرژی (یا همان کار) به سیکل تبرید داشت.