تعویض روغن موتور در منزل

تعویض روغن موتور در منزل

چگونه فیلتر روغن خودروی خود را تعویض کنیم؟ رسیدیگی به وسیله نقلیه شخصی یکی از مهم ترین نکاتی است که باید در زندگی به آن توجه داشته باشیم زیرا در اکثر مواقع زندگی ما وابسته به وسایل نقلیه همانند ماشین، موتور و .. است. همانطور که گفته شد تعویض فیلتر روغن ...