انواع گریس و مشخصات اصلی آن ها

انواع گریس و مشخصات اصلی آن ها

انواع گریس و مشخصات اصلی  نوع گریس(نوع غلظت دهنده)نوع روغن پایهمحدوده دمای کارکردC))مقاومت در برابر آبتوضیحات1صابون سدیممعدنی (نفتی)20 تا 100مقاوم نیستبا آب آمولسیون تشکیل می دهد.در برخی شرایط ممکن است مایع شود2صابون لیتیممعدنی(نفتی)30 تا 120مقاوم تاc90گریس چند منظوره است. با آب امولاسیون تشکیل می دهد و اگر مقدارش ...