طبقه بندی روغن های دنده خودرو

طبقه بندی روغن های دنده خودرو

PIتوضیحاتCL-6روغن دنده مخصوص نوع خاصی دنده هیپوئید که هم اکنون کمتر ساخته می شود و خارج از رده است.CL-5روغن با مقدار بیشتری از ماده افزودنی EP و دیفرانسیل های خودروهای سبک و سنگین که در شرایط بسیار سخت کار می کند.این روغن برای شرایط سخت، بار ناگهانی، ...