Tag : طبقه بندی روغن دنده خودرو

در هنگام نشتی روغن هیدرولیک چه باید کرد؟
طبقه بندی روغن های دنده خودرو

روغن دنده مخصوص نوع خاصی دنده هیپوئید که هم اکنون کمتر ساخته می شود و خارج از رده است.