مواد اولیه تولید روغن موتور

مواد اولیه تولید روغن موتور

پرمصرف ترین ماده اولیه  تشکیل دهنده روغن موتور و روانکارهای صنعتی و خودرویی را روغن پایه می نامند که سهم آن در محصول بعضا تا 97 درصد می‌رسد. روغنهای پایه را به سه دسته کلی می توان دسته بندی کرد: – روغن پایه طبیعی – روغن پایه معدنی – ...