نکاتی برای انتخاب روغن فلزکاری

نکاتی برای انتخاب روغن فلزکاری

«چه نوع روغن خنک کننده ای را برای کارهای ماشین کاری استفاده کنم؟» ماشین کاری فلزات میتواند هم بر ماده ای که به آن شکل میدهیم و هم بر ابزاری که این کار را انجام میدهند، فشار زیادی وارد کند. برای افزایش طول عمر ابزار، غالباً از روغن های ...