Tag : روغن شل کرنا

روغن شل کرنا

محافظت در برابر سایش اجزا
مقاومت در برابر خرابی
سازگاری
عملکرد حرارت پایین
پایداری در برابر هیدرولیز