روغن شل

روغن شل

روغن شل شرکت شل(روغن شل) (shell oil company) یک شرکت نفت آمریکایی می باشد که در حقیقت ریشه انگلیسی-هلندی دارد و یک شرکت چند ملیتی محسوب می شود. دفتر مرکزی این شرکت واقع در تگزاس می باشد و حدود ٢٤٠٠٠ کارمند برای این شرکت این کار می کنند. برای ...
روغن شل کرنا

روغن شل کرنا

روغن شل کرنا – shell Corena محافظت در برابر سایش اجزامقاومت در برابر خرابیسازگاریعملکرد حرارت پایینپایداری در برابر هیدرولیز ...