درجه بندی گریس به روش NLGI

درجه بندی گریس به روش NLGI

درجه NLGIDIN51818کاربردساختار(حالت فیزیکی)نفوذ پس از کارISO 2137(0.1mm)نحوه استفاده000000روانکاری چرخ دنده هامایعتقریبا مایع475...445430...400385...355به کمک سیستمپمپ کننده مرکزی12روانکارییاتاقان هاخیلی نرمنرم340...310295...265به کمک تلمبهگریس یا پمپکننده مرکزی3روانکارییاتاقان هامتوسط250...220به کمک تلمبهگریس4آب بندیدستگاه هاسفت205...175به کمک تلمبهگریس56آب بندیدستگاه هاخیلی سفت160...130115...85 به صورت جامد ...