Tag : افزودنی های روانکارها

وارد شدن آب در روانسازها
موادافزودنی در روانکارها

با توجه به نقش مهم روغن در کارکرد موتور، شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور مواد افزودنی به روغن اضافه می‌کنند تا خواص آن را بهبود ببخشند