طرح گستر پویش

طرح گستر پویش

طرح گستر پویش | زمینه های کاری این شرکت فعالیت در حوزه فن آوری، مهندسی، خدمات و اقتصادی انرژی و سوخت می باشد. این شرکت تا کنون بیش از 250 قرارداد در حوزه های مختلف تخصصی خدماتی، مهندسی و بازرگانی را به انجام رسانده است. در حوزه خدمات جایگاه ...
ماهان ترابر پدیده یزد

ماهان ترابر پدیده یزد

شرکت ماهان ترابر پدیده اجرای سیستم بازیافت بخارات فرآورده های نفتی stage1,2 شامل سه مرحله ذیل در جایگاه های تحت پوشش خود را در دستور کار قرار داده است جمع آوری بخار فرآورده های نفتی در زمان سوخت گیری خودرو ها و انتقال آن به مخزن جایگاهجمع آوری بخار ...