مزیت های استفاده از گریس پلی‌ اوره

مزیت های استفاده از گریس پلی‌ اوره

ما به دنبال جایگزین کردن گریس کمپلکس لیتیم با گریس پلی‌ اوره برای روانکاری انواع ماشین‌ آلات هستیم. درصورت یکسان بودن تمام پارامترها، استفاده از گریس پلی‌ اوره چه مزایا و معایبی نسبت به گریس کمپلکس لیتیم دارد؟ درمقایسه‌ی گریس پلی‌ اوره با گریس کمپلکس لیتیم باید توجه داشت ...