علائم اختصاری روغن موتور

علائم اختصاری روغن موتور

علائم اختصاری بعضی از استانداردها درصنعت روانکاری به منظور شناخت و کاربرد صحیح روغن ها از دو گونه طبقه بندی استفاده می شود و روغن های روان کننده موتور و صنعتی را نیز از دو لحاظ طبقه بندی می کنند و یا می توان گفت هویت یک روغن با دو ...