روغن موتور دریایی کاسترول Castrol Cyltech 70

روغن موتور دریایی کاسترول Castrol Cyltech 70

روغن موتور دریایی کاسترول روغن دریایی، روغن موتور دریایی، روغن موتور لنج: موتورهای دریایی که در انواع کشتی و لنج استفاده می شود. این نوع موتورهای دریایی از سوخت دیزل کیفیت پایین با گوگرد بالا که حدودا 2 تا5 درصد وزنی می باشد استفاده می کنند. به همین دلیل روغن موتور دریایی ...