روغن حرارتی

روغن حرارتی

روغن حرارتی (روغن داغ صنعتی ) از گروه روغن هاي انتقال حرارت تمام سينتتيك است كه بدليل عمركاري طولاني در كاهش تعداد دفعات تعويض و نيز كاهش هزينه هاي تعمييرات سيستم نقش موثري دارد. ويژگيهاي روغن حرارتی: پايداري بسيار زياد روغن در مقابل اكسيداسيون وتجزیه حرارتيعدم تشكيل لجن هاي اسيدي و ككعمركاري ...