روغن موتور دریایی شل

روغن موتور دریایی شل

روغن موتور دریایی شل موتورهای دریایی در انواع کشتی استفاده می شود.به همین خاطر روغن موتور دریایی که در این  موتورها استفاده می شوند باید با کیفیت باشند. البته لازم به ذکر است که کیفیت سوخت های مورد استفاده  در موتورهای دریایی در کشورهای مختلف با توجه به قوانین ...