نحوه انتخاب روغن موتور مناسب

نحوه انتخاب روغن موتور مناسب

روغن موتور مناسب با خودرو من !!! شاید از مکانیک برای خرید روغن موتور مناسب کمک بگیرید که به نظر منطقی است ولی آیا مکانیک از نوع عملکرد خودرو شما اطلاعی دارد و یا اینکه این خودرو در کدام منطقه آب و هوایی قرار است مورد استفاده قرار گیرید!!!. بنابراین ...