سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

نکات انتخاب روغن موتور

نکات انتخاب روغن موتور

چهار نکته مهم در انتخاب روغن موتور مناسب خودرو:

♦ شاخص گرانروی SAE ( غلظت) روغن موتور

♦ شاخص API کیفیت روغن موتور

♦ پایه روغن معدنی، نیمه سنتتیک، سنتتیک

♦ حجم روغن موتور مورد نیاز

شاخص گرانروی SAE (ویسکوزیته)

شاید بتوان بیان کرد که گرانروی روغن موتور اصلی ترین شاخصه انتخاب روغن موتور می باشد.ویسکوزیته یکی از مختصات فیزیکی سیالات می باشد و عبارت است از مقاومت مایع در برابر جریان یافتن .برای توضیح بیشتر در مورد گرانروی یا ویسکوزیته بیان یک مثال عامیانه مفید می باشد، آب مایعی است که در دمای محیط به آسانی جاری می شود برعکس عسل مایعی است که به سختی جریان می یابد یا به عبارتی گرانروی عسل بیش از آب می باشد.

گرانروی سیالات  تابعی از دما می باشد به طوری که با کاهش دما، گرانروی سیالات افزایش می یابد د و با افزایش دما، گرانروی سیالات کاهش می یابد یا به اصطلاح عامیانه شل تر می شود.همان طور که در بالا اشاره گردید روان کاری یکی از کارکردهای اساسی روغن موتور می باشد در زمان استارت خودرو، قطعات متحرک موتور شروع به حرکت می نمایند که در این هنگام روغن موتور می بایست در بین قطعات موتور جریان یابد ولی در صورتی که گرانروی روغن موتور با کاهش دما افزایش یابد و در زمان استارت، به سختی جریان یابد و روغن موتور نمی تواند به تمامی قسمت های موتور برسد و موجب صدمات متعددی به موتور خودرو می گردد.