سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن ترانس

روغن ترانس

نقش روغن در ترانسفورماتور چیست؟

از جمله عواملی که روغن نقش مستقیم روی ترانس دارد عبارتند از:

  1. خنک کنندگی 
  2. انتقال دهنده اطلاعات
  3. عایق الکتریکی
  4. طول عمر زیادتر و تضمین پایداری شیمیائی برای ترانسفورماتور
  5. جلوگیری از خوردگی مواد عایق و قسمتهای فلزی ترانسفورماتور
  6. آببندی و جمعآوری و حمل مواد ناخالصی ناشی از کارکرد به خارج از محیط سیستم
  7. خاموش کردن جرقه الکتریکی
  8. مطابقت با سایر تجهیزات و مواد

نقش خنک کنندگی روغن ترانسفورماتور

میدانهای مغناطیسی و الکتریکی در ترانسفورماتور تلفات انرژی ایجاد می کنند که گرمای حاصل از این تلفات باعث گرمایش هسته، سیم پیچ مسی و سایر قطعات رسانا شده و در نتیجه دمای ترانسفورماتور بالا می رود.
چنانچه ترانسفورماتور خنک نشود، دمای تجهیزات بیش از حد افزایش پیدا می کند که روغن در این مرحله نقش خنک کنندگی خود را ایفا کرده و با انتقال حرارت از ورق هسته، سیم پیچ و سایر قطعات، از افزایش بیش ا ز حد دما جلوگیری به عمل می آورد.